Algemene voorwaarden leveringsvoorwaarden Adcommunicatie

1. DEFINITIES
In deze algemene leveringsvoorwaar­den wordt ver­staan onder:
a. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechts­persoon die de leveran­cier op­dracht heeft gegeven tot de vervaardi­ging van zaken of het ver­richten van werkzaam­heden.
b. Leverancier: de natuurlijke of rechtsper­soon die de opdracht als bedoeld onder a. heeft aanvaard of aan een mogelijke opdracht voor­afgaande offerte of aan­bod heeft uitgebracht.
c. Informatiedragers: magnetische banden en schij­ven en alle andere middelen bestemd voor het met behulp van ap­paratuur vastleg­gen, bewerken, verzen­den of verveel­voudigen dan wel open­baar maken van teksten, beelden of andere gegevens, een en ander in de meest ruime bete­kenis van het woord.

2. ALGEMEEN
a. Deze leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op de totstand­koming, de inhoud en de nakoming van alle tussen de opdracht­gever en de leveran­cier gesloten overeenkom­sten.
b. Algemene (inkoop-)voorwaarden van de opdracht­gever zijn slechts van toepas­sing indien uitdrukke­lijk en schrif­telijk is overeengeko­men dat deze met uitslui­ting van deze leve­rings­voorwaarden op de overeenkomst tussen partijen van toepas­sing zullen zijn.

3. OFFERTES EN AANBIEDINGEN
a. Het enkel uitbrengen van een, al dan niet met offerte aangeduide prijsopgave, begroting, calcu­latie of soort­gelijke mededeling, ver­plicht de leve­rancier niet tot het sluiten van een overeen­komst met de opdracht­gever.
b. Aanbiedingen van de leverancier zijn steeds vrij­blij­vend en kunnen slechts zonder afwijkingen worden aan­vaard. Een aan­bod wordt in elk geval geacht te zijn verworpen indien dit niet binnen één maand is aan­vaard. Onder aanbod wordt verstaan een aan de leveran­cier gedaan voorstel tot het aangaan van een overeen­komst, dat zoda­nig is be­paald, dat door de aanvaarding ervan onmiddellijk een overeenkomst ontstaat.

4. PRIJS
Alle opgegeven prijzen zijn exclusief onkosten, omzetbe­lasting (B.T­.W.) en andere door de over­heid opgelegde heffingen.

5. WIJZIGINGEN
a. Wijzigingen in de overeenkomst en afwijkingen van deze algeme­ne leve­ringsvoorwaarden zullen slechts van kracht zijn, indien zij schriftelijk tus­sen opdracht­gever en leverancier zijn over­eenge­komen.
b. Indien wijziging van omstandigheden leidt tot verho­ging of verla­ging van de kosten, dient een daaruit voort­vloeiende wijzi­ging in de prijs schrif­telijk tussen de partijen te worden overeen­geko­men.
c. Bij gebreke van overeenstemming om­trent wijzi­ging van de prijs is een ge­schil tussen partijen aanwezig, waarop artikel 10 van deze algemene leveringsvoorwaar­den van toepassing is.
d. Afwijkend van het bepaalde in lid b. van dit artikel behoeft een prijsverhoging wegens de onder­staande omstan­digheden niet schriftelijk door de partijen te worden overeengekomen. In die geval­len is de leveran­cier gerech­tigd de prijs te verho­gen. Het betreft de navolgende omstandighe­den: extra bewerkelijke tekst; onduidelijke kopij; ondui­delijke schetsen, tekeningen of model­len; ondeug­delijke informatiedragers; ondeug­delij­ke computer­program­matuur of databe­standen; on­deug­delijke wijze van aanlevering van de door de opdrachtge­ver aan te leveren materi­alen of producten en alle soort­gelijke toeleverin­gen door de opdrachtge­ver die de leverancier tot meer werkzaamheden of kosten noodza­ken dan deze bij het aan­gaan van de overeen­komst redelijkerwijze mocht verwach­ten.

6. BETALINGSTERMIJN
a. Tenzij anders is overeengekomen, dient de op­drachtge­ver de prijs en de overige krachtens de overeenkomst ver­schuldigde bedragen te betalen binnen 14 dagen na fac­tuurdatum, zonder zich op enige korting, verreke­ning of opschorting te kun­nen beroepen. De betaling dient evenwel contant bij aflevering plaats te vinden indien opdracht­gever een natuurlijke persoon is die niet handelt in de uitvoering van een beroep of be­drijf. Bij niet tijdige betaling als bedoeld is de opdrachtgever in verzuim zon­der dat ingebrekestel­ling door de leverancier is vereist.
b. Bij niet tijdige betaling als in lid a. van dit artikel is be­doeld, is de opdrachtgever naast het verschul­dig­de bedrag en de daarop ver­schenen rente, gehouden tot een vol­ledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke incas­sokosten, daaronder begrepen de kosten voor advocaten, deurwaar­ders en incassobureaus. De bui­ten­ge­rechtelijke kosten worden gesteld op ten minste 15% van de hoofd­som met rente, zulks met een mini­mum van Euro 150,-
c. Indien de opdrachtgever niet tijdig aan zijn beta­lings­verplichtin­gen voldoet en evenmin gevolg geeft aan een ingebrekestelling met een termijn van één week, is de leverancier bevoegd de koop­overeen­komst zonder rech­ter­lijke tussenkomst als ontbon­den te beschou­wen. In dat geval is de opdrachtgever aanspra­kelijk voor de door de leve­rancier geleden schade, onder meer bestaande uit, maar niet beperkt tot winst­derving, transport­kos­ten en uit de kosten van de ingebrekestelling.

7. AUTEURSRECHTEN, ETC…
a. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeen­gekomen, blijft de leverancier steeds de rechtheb­bende op het auteursrecht dat kan ontstaan op de door hem bij de nakoming van de overeen­komst vervaardigde werken zoals kopij, zetsel, ontwerp­tekenin­gen, m­o­del­l­en, werk- en d­e­t­ai­l­t­e­k­e­n­i­n­g­en, informatiedra­gers, computerpro­gram­matuur, data­bestanden, fotografische opna­men, litho’s, films, en soortgelijke productie- en hulpmidde­len, ook als desbe­treffende werkzaamhe­den als afzon­der­lijke post in het aanbod of de factuur zijn vermeld.
b. Aansprakelijkheid van de leverancier uit hoofde van de overeen­komst met opdrachtgever is be­perkt tot een zoda­nig bedrag als naar maatstaven van redelijkheid en billijk­heid in ver­houding staat tot de overeengekomen prijs.

8. TOEPASSELIJK RECHT
De overeenkomsten tussen de leverancier en de op­drachtgever worden beheerst door het Neder­lands recht.

9. AANVULLENDE LEVERINGSVOORWAARDEN
a.Indien de opdracht alleen door de opdrachtgever of alleen door de leverancier wordt bevestigd en daaren­tegen binnen 14 dagen door respectie­velijk de leveran­cier of door de opdrachtge­ver geen schriftelijk bezwaar wordt gemaakt, zal deze bevesti­ging partijen binden.
b. Indien de opdrachtgever zijn betalingsverplichtin­gen als bedoeld in artikel 6 lid a. niet nakomt, vervallen met het verstrijken van de betalingster­mijn alle door de op­drachtgever verkregen rech­ten. Dit houdt mede in het recht om het hem ter beschikking gestelde werk voor repro­ductiedoel­einden te gebruiken.
c. De leverancier en de opdrachtgever houden zich gedu­rende de werkzaamheden aan de opdracht beschikbaar voor mon­deling overleg, dat voor uitvoering van de opdracht van belang is.
d. De leverancier en diens medewerkers verplichten zich tot het ge­heimhouden van al hetgeen hen uit hoofde van de opdracht wordt toevertrouwd.
e. De leverancier is niet aansprakelijk voor ongewil­de beschadiging, verlies of vernieling van voor­werpen, materialen, beeld- of tekst­gegevens in enigerlei vorm, die hem door de opdrachtgever ter beschikking zijn gesteld. Wanneer de voorwerpen of gege­vens grote waarde bezitten, is de op­drachtgever gehouden deze te ver­zekeren.
f. De leverancier is gerechtigd zijn werkstuk te sig­neren en/of zijn naam te laten vermelden in het colofon van een publicatie.
g. Werkstukken blijven eigendom van de leverancier, en dienen 6 maanden na levering onbeschadigd aan de leveran­cier geretour­neerd te worden, tenzij anders is overeen­gekomen.
h. De opdrachtgever verkrijgt van de leverancier de licentie voor het gebruik van het ontwerp voorzo­ver dit betreft het recht van open­baarmaking en verveel­voudiging overeen­komstig de be­stem­ming en oplage zoals bij de opdracht zijn overeengeko­men. Is niets daarom­trent vastgelegd, dan geldt het eerste gebruik en de eerste oplage als over­een­gekomen bestemming en oplage.
i. Het aanbrengen van wijzigingen door de opdracht­gever in het voorlopige of definitieve ontwerp is niet toege­staan dan na schrif­telijke toestemming van de leveran­cier. De leverancier zal zijn toe­stemming echter niet kunnen onthouden aan wijzigingen van zodani­ge aard, dat verzet in strijd met de redelijk­heid zou zijn.
j. Bij wijzigingen zal de leverancier door de op­drachtge­ver in staat gesteld worden, op kosten van de op­drachtgever, het ontwerp te wijzigen.
k. De opdrachtgever en de leverancier zijn vrij om het werkstuk of verveelvoudigd exemplaar te gebruiken ten behoeve van hun eigen promotie of publiciteit en bij expositie van het werkstuk, en daarbij elkaars naam te vermelden, tenzij anders schriftelijk is overeengeko­men. Dit echter niet eerder dan wanneer de eerste verveel­voudiging van het exemplaar openbaar is ge­maakt.
l. De leverancier ontvangt van de opdrachtgever kosteloos mini­maal 10 exemplaren van het ver­veelvoudigde ont­werp.

10. GESCHILLEN
a. Alle geschillen, voortvloeiende uit deze overeen­komst of uit nadere overeenkomsten ter uitvoe­ring hiervan, zullen met uitslui­ting van de gewone rechterlijke macht, bij wegen van arbitrage worden beslecht overeen­komstig het Reglement van het Neder­lands Arbitrage Instituut.
b. Een geschil wordt geacht aanwezig te zijn, zodra één van de partij­en zulks verklaart.
c. Door deze arbitrale clausule wordt niet uitgesloten de bevoegd­heid van partijen om zich voor spoed­eisende aan­gelegenheden te wen­den tot de presi­dent van de rechtbank, rechtsprekende in kort geding, en om over te gaan tot het nemen van conservatoi­re ge­rechtelijke maatregelen en de middelen om die in stand te houden.
Deze leveringsvoorwaarden van Adcommunicatie zijn gedepo­neerd bij de Kamer van Koophandel Eindhoven on­der nummer 17151036.


Hoe kunnen
wij u helpen?

In een vrijblijvend gesprek, willen we graag weten wat u drijft, interesseert en welk doel u wilt bereiken, we denken graag mee en komen dan met een passend voorstel om uw boodschap uit te dragen.